جامعهیاداشت ها

چرایی مهندسی انتخابات

لقمان توتونچی

انتخابات:
انتخابات یا مشارکت مردمی برای منتخب نمودن افرادی زبده ونخبه برای دردست گرفتن سُبکان اداری امورا اجتماعی در بیشتر جوامع که دم از مشارکت مردم ومردمسالاری میزنند درمقاطع مختلف زمانی منجمله هرچهرسال یکباراتفاق می افتد ودراصل مهم ترین رُکن دمکراسی وعدالت خواهی اجتماعی می باشد.
کاندیداتور:
افراد واجد شرایط برای در دست گرفتن سُبکان اداری امورات اجتماعی با رای مستقیم یا غیر مستقیم توسط نمایندگان قانونی مردم را کاندیداتور یا نامزدهای انتخاباتی نامند.
رقابت:
کاندیداتورها برای رسیدن به مقصود با یکدیگر به منظور تصدی برکُرسی انتخاباتی رقابت نموده تا آرا ونظر مردمی بدست آوردندبا ترفندهای گوناگون که اسماً تبلیغات نامیده میشود.
هزینه:
هزینه انتخابات در بیشتر جاهای دنیا سرسام آور است لاکن شیوهای آن به لحاظ مادی ومعنوی متفاوت است بدین منظور افراد یا هزینه های انسانی یا مالی خواهندنمود.
هزینه های انسانی:
افراد واجد شرایط برای منتخب برکُرسی شدن از وقت و انرژی انسانی مایه گذاشته وسالیان سال بر طبق اصول واستاندارهای انسانی آن اجتماع شرایط را برای رسیدن به خواستی بجای اجتماعی با مردمسالاری برآورده می نمایند.
هزینه های مالی:
در هرجامعه ای هزینه مادی برای منتخب وبرکرسی نشستن امرایست عادی لاکن افراد واجد شرایط کاندیداتوری تمام مسائل جناحی ودرون گروهی با مقاصد خاص را با مسائل پولی ومالی وتبلیغاتی تحت پوشش قرار داد برای رسیدن به نیات جناحی ودرون گروهی به دور از شرایط اخلاقی وانسانی…

فقر:
فقر را میتوان به دوسته؛
۱- فقرفرهنگی
۲- فقرمالی
تقسیم بندی نمود که این دوگونه فقر قطعاً مکمل یکدیگر بود،بال خرد جمعی را به سود فرصت طلبان درون جناحی بسته حتی پر پرواز از نخبگان را نیز با تنزول یا حذف واضافه خواهد بست که دراین راستاجناح ولابی غیر مردمی به بهانه منتخب شدن به طرق مردمی،
نخبه کُشی را به شیوهای مختلف از سر خواهند گرفت از تبعید وزندان تا به تحقیر وسست عنصر نمودن نخبگان…
مهندسی انتخابات:
شعارهای تبلیغاتی به ظاهر بنام وبرای مردم با در دست گرفتن ارکان وعوامل اجرایی انتخابات با هزینه های مالی فراوان با دوشیوی؛
۱- خرید خَرد جمعی
۲-سکوت و حذف نخبگان
صورت خواهند پذیرفت تا مانعی برای رسیدن به مقاصد درون گروهی وجناح غالب حتی در آینده نماند که قطعا از هیچ راهکرد قانونی وبه ظاهر قانونی دریغ وابائی نداشته وبا سندرم انتخاباتی ودروغ پردازی همراه است این مسیر نامیمون را…
انتخابات سالم:
انتخاب سالم برای پرهیز از دور باطل تصدی افراد فرصت طلب راهکاری مناسب به دور از تنش ویا دستکم حداقل های تنش به منظور پیشگیری ازتصدی مجدد جناح ولابی غیر مردمی می باشد لاکن بدین منظور نقش وکار کرد نخبگان هراجتماعی هرچند فرصت سوزیهای بیشماری برای نخبگان بهمراه دارد باازکف دادن و جایگزین شدن منفعت جمعی بجای منفعت فردی …
چرا مهندسی:
نیرو وجناح قدرت مند برای منتخب شدن در دور باطل تصدی قطعا به انتخابات نیاز دارد زیرا؛
۱- مشروعیت
۲-اقتدار
لازمه را می خواهند، بدین جهت مهندسی کردن همواره با آشفته نمودن ذهنیت عامی مردم، تفرقه افکنی با شعارهای زیبنده وخرید آرا به شیوهای مستقیم وغیر مستقیم همراه گشته است که هرگونه مانع ریز ودرشتی نیز که برضد افکار وتصورات جناحی باشد، غیر مردمی ومانع پیشرفت آن اجتماع جلوگر و تبلیغ نموده، با برخوردهای چکشی و خشن خلاف عرف و قانون، افکار مخالف را به رگبار واماج بی رحمانه ترین قلع وقمع ها بسته به پشتوانه آرا مردمی، تا مانعی در مسیر راه منفعت درون گروهی نماند آنان را…
راهکار:
مقابل ومبارزه درانتخابات برجناح غیر مردمی تنها به دوش نخبگان وصاحب منصبان آن اجتماع به ظاهر شاید نباشد لاکن این نخبگان اجتماعی هستند که خطر وقع وپیشگیری از سیل ضد مردمی را در قالب انتخابات پیش رو با شعارهای به ظاهر مردمی را باید گوش زد نموده با ازخود گذشتگی وسوزاندن فرصت های فردی،لعاب ورنگ گرگ میش نما را پرده دریده و برافکنده ،چهره به واقع نمای میش گرگ را همچون ادوار گذشته، هرچند که میش گرگ نمارا خوش نیایید.
آن هم در قالبی متحد وتشکل یافته با آرمانهای، سود ومنفعت انسانی ومردمی
با ایجاد دیواری محکم سرشار از سودمندی افکاری اخلاق مدارنه مردمی،در مقابل سیل خانمان برآنداز جناح تصدی دور باطل آنان را…
برای منحرف کردن یا بهتر نابود شدن و نمودن هرآنچه منفعت طلبی جناحی ودرون گروهی دورباطل سیاسی کاری شطرنج بازی جایگزینی فردطلبی و جناحی است.
دراین وادی نجات مردمی باید با شخصیت سازی بواقع مردمی با بیوگرافی سالم وسازند مشخص،بها دادن حول محوریت خرد جمعی برای پرهیز از تفرقه افکنی که میدان برای جولان وتصدی دورباطل دگر باره فراهم نیاورد تاکه متضرر ان اصلی جامعه خود سوخته نباشد دگر باره را…
دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش کنیم آباد!

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا