تابلوسازی رضا
یاداشت ها

اپیدمی چاپلوسی

️لقمان توتونچی
درجوامعی که سطح آگاهی عمومی وآشنایی باقوانین به لحاظ کمی ویاعدم مطالعه بانبود بسترسازیهای فکری و فرهنگی علی الخصوص ازطریق سیستم های آموزشی وپرورشی که درآن گنجانده نشده است به گونه ایکه سیستم های آموزشی وپرورشی آنان تاثیرپذیرترندتا تاثیرگذار رویکردمذکور بانی وباعث امراض اجتماعی گشته وچه بسا امراض اجتماعی بیشتراز امراض جسمانی حاکم وپا برگُردی مردمان آن جوامع میگذارد.
اری؛
بدرفتاری وبدآموزیهای فردی واجتماعی درجوامع مذکور برای سالیان متمادی ریشه ها ونحله های فکری وفرهنگی بهمراه نخبه پروری وهرآنچه دراین راستامیدرخشدرا خشکانده وبه ورطه نیستی ونابودی خواهد کشاند..
امراض اجتماعی؛
دروغ-بی تفاوتی اجتماعی- روان پریشی- قطبی شدن اجتماعی و..
چاپلوسی؛
یکی ازاین امراض(چاپلوسی) است که بیشتردرجوامع درحال توسعه به دلایل ضعف ویاعدم کارآیی؛
– درحوزه های آموزشی وپرورشی برای ایجادواحیائ بسترهای شایسته وبایستی فکری وفرهنگی درزمینه های تربیتی واجتماعی و..
– عدم آگاهی بخشی حقوق شهروندی
– عدم الزامات قانونی به رعایت حقوق شهروندی درسطوح مختلف اجتماعی
– عدم قانونی مدون برای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان
-عدم اعمال ضابطه بجای رابطه و..
رامیتوان برشمرد. که درچنین جوامعی به طبع ریشه های امراض اجتماعی روزبه روزریشه دوانیده که چاپلوسی یکی ازامراض قابل مشاهده میباشد.درفضایی که چاپلوسی پرورش می یابد راندمان نقش وکارکردهای اجتماعی در آن فضااثری منفی برجاخواهدگذاشت،زیراکه چاپلوسی نقطه مقابل نقدهای سازنده واصلاح پذیریهای شایسته وبایستی اجتماعی میباشد.اگرفرهنگ یک جامعه براساس بنیانهای چاپلوس استوارگردد‌، نقد واصلاح پذیریهای اجتماعی ازآن جامعه رخت بربسته وجای خویش را به روزمرگی وپژمردگیهای فکری واجتماعی خواهدسپرد. یکی ازپیامدهای حذف نقدهای سازنده درهراجتماعی مقابله ومقاومت مدیران ارشددرسازمانها وادارات مختلف دربرابرمسائل بهینه وبه روزعلمی برای پیشبرد امور اجتماعی درجهت هدایت سُبکان آن جامعه میباشد و به اصلاح عامیانه؛
چاپلوسی چوب لای چرخ رشدوطرقی علمی درزمینه های علوم طبیعی وانسانی خواهد گذاشت وجامعه مذکور را درتمام زمینه های اجتماعی،سیاسی واقتصادی دچاررکود،رخوت وبی برنامه گی خواهدنمود.
راهکار؛
-ایجاد زمینه ها وبسترهای شایسته فکری وفرهنگی
-تحول بنیادین وکارآمددرسیستم های آموزشی وپرورشی تاثیرپذیر
-اگاهی بخشی اجتماعی جهت حقوق شهروندی
-الزام وملزوم نمودن تمام نهادها، سازمانها وادارات خصوصی- دولتی به رعایت قانون
-تبیین قانونی شرح وظایف اجتماعی افرادحقیقی وحقوقی و… رامی توان برشمرد که درصورت اجرایی شدن نکات ذیل میتوان امیدوار به پیشگیری وبهبود اپیدمهای اجتماعی درجوامع درگیرباامراض اجتماعی خاصه چاپلوسی درجهت ایجاد فضای اجتماعی مناسب،شایسته ودرخورشآن شهروندان باهمدلی وهمگرایی باتفکرات انسان محورانه شد وآن را جایگزین تفکرات مریض گونه چاپلوس محورانه گردانید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا