برچسب زده شده با : هاشم شیخ احمدی

تاثیرمعماری ومحیط زیست شهری برشهروندان

هاشم شیخ احمدی در سالهای اخیر میزان استرسهای محیطی و افسردگی در جوامع امروزی بطور قابل توجهی در حال افزایش بوده است. از طرفی کیفیات محیط شهری و معماری نیز که از شاخصههای اصلی زندگی اجتماعی می باشد، به نوعی بخش عمدهای از کیفیت زندگی انسان را متأثر از شهر و معماری پیرامون آن میگرداند. […]

آفت فضای فرهنگی و سیاسی بوکان

* هاشم شیخ احمدی/ فعال فرهنگی سالهاست که در اندیشه ریشه یابی علل و عوامل عقب ماندگی بوکان در زمینه های مختلف هستم نظر به اینکه تجربه خدمت در چند شهرستان اطراف بوکان را دارم از نزدیک به مسایل و توانمندیها و شرایط این شهرستانها هم آگاهی نسبی دارم، اگر در مقام مقایسه شاخصها قرار […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |