برچسب زده شده با : نووسةر: سةيد ياسين قوذةيشي

هه‌زار ده‌م  بث‌که‌نین

نووسهر: سهید یاسین قوذهیشی   ئه‌وهنده توونی نوثخوازی بوو که ذانک و چؤغهکهی ئاوهژوو لهبهر دهکرد. له خؤذا خؤت مهکه به تهوری وشه داتاشین، با نهصثن دار هؤرهی له خؤی نهبث ناقهصهشث. شهوانه له ئهستثرهکان پاوانهیه ساز دهکهم، بؤ پووزی کچه ئاسکی ههتاو. بؤ پهپوولهیه دهگریم که به «که‌پسوولی ئا‌ته‌ش نیشانی»یهوه تهوافی شهم دهکات. ئهگهر […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |