برچسب زده شده با : محیط شهری

تاثیرمعماری ومحیط زیست شهری برشهروندان

هاشم شیخ احمدی در سالهای اخیر میزان استرسهای محیطی و افسردگی در جوامع امروزی بطور قابل توجهی در حال افزایش بوده است. از طرفی کیفیات محیط شهری و معماری نیز که از شاخصههای اصلی زندگی اجتماعی می باشد، به نوعی بخش عمدهای از کیفیت زندگی انسان را متأثر از شهر و معماری پیرامون آن میگرداند. […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |