برچسب زده شده با : *سوارە ئیلخانیزاده

پیرە هەڵۆ

*سوارە ئیلخانیزاده پاییزه ، دار و دەوەن بێ بەرگه دڵ پـەشۆکـاوی خـەیاڵی مەرگـه هەر گەڵایێ که له دارێ دەوەرێ نووسراوێکه به ناخۆش خەوەرێ تاو هەناوی نیه وا مات و پەشێو لـەشی زامـاری دەکێـشـێته نـشێـو رۆژپەڕه ، سارده کزەی بای زریان کاته بۆ ژینی له دەس چوو ، گریان دڵی پڕ بوو له پەژاره و له […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |