تابلوسازی رضا
فرهنگ و هنر

(وته‌ی به‌رزه پیاوان)

کؤکردنه‌وه و وه‌رگثذانی
یه‌حیا شکاری(ته‌نیا)

 

ته‌صقین جؤره پذؤگذامثکه بؤ مثشک. (وین دایر)
***
تیشکی خؤر ئه‌گه‌ر وه ‌وردیله‌بین کؤ نه‌کرثته‌وه هیچ ناسووتثنث.
(گذاهام‌بثل)
***
گرینگ‌ترین و باشترین کارث که باوک ده‌توانث بؤ منداصه‌کانی بکا ئه‌وه‌یه که دایکیانی خؤش گه‌ره‌ک بث. (بذاون)
***
ئه‌گه‌ر له بثده‌سه‌صاتثک تووذه بووی مانای وایه که خؤشت به‌هثز نیت. (والتثر)
***
ئاوزه باشترین خه‌صاتی خودایه. (فردؤسی)
***
تث‌مه‌کؤشه له خه‌صکی باشتر یان خراپتر بی. تثکؤشه به نسبه‌ت خؤته‌‌وه باشترین بی. (ئثسکاول‌شین)
***
ئه‌گه‌ر وه‌ که‌م ذازی نه‌وی زؤرت پث‌ده‌گات. (مووئام)
***
ئه‌گه‌ر مرؤض خؤی به‌و جؤره ببینث که خودا ده‌یبینث مردن و ژیان مانای نامثنث. (ئثسکاول‌شین)
***
بیرکردنه‌وه له‌وه‌ی که چی بصثم باشتره هه‌تا په‌شیمانی له‌وه‌ی که بؤ چ وام کوت. (سه‌عدی)
***
هه‌زار دؤست که‌مه و دژمنث زؤره. (ئه‌بوو سه‌عید)
***
له‌م دنیا هؤی خؤشبه‌ختی مرؤض خؤشه‌ویستییه. (ئه‌فلاتوون)
***
من باوه‌ذم هه‌یه که خوا پشتیوانمه. (ته‌نیا)
***
مرؤضی توانا وه‌ لثبوردن تواناتر ده‌بث. (پوبلیلیووس)
***
به‌ره به‌یانی عه‌شق تماشایثکه و ئثواره‌شی بی‌بذانه‌وه.
(خه‌لیل جبران)
***
هه‌موو پثوه‌ندییه‌کانی مرؤضایه‌تی، یان وصام دانه‌وه‌ی خؤشه‌ویستییه یان هاوارثکه بؤ یارمه‌تی. (ذابینز)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا