فرهنگ و هنر

هه‌زار ده‌م بث‌که‌نین

نووسهر: سهید یاسین قوذهیشی

 

ئه‌وهنده توونی نوثخوازی بوو که ذانک و چؤغهکهی ئاوهژوو لهبهر دهکرد.

له خؤذا خؤت مهکه به تهوری وشه داتاشین، با نهصثن دار هؤرهی له خؤی نهبث ناقهصهشث.

شهوانه له ئهستثرهکان پاوانهیه ساز دهکهم، بؤ پووزی کچه ئاسکی ههتاو.

بؤ پهپوولهیه دهگریم که به «که‌پسوولی ئا‌ته‌ش نیشانی»یهوه تهوافی شهم دهکات.

ئهگهر «زندانی» و «زندانبان» خؤت بی به هیوای ذزگار بوون مهبه.

تا به خؤت‌دا ههصنهچث، دهنگت به خودا ناگات.

ئهگهر دهرفهتث بث‌ له داری خؤزگه، تابووتث دهتاشم، ئارهزووه‌کانم بؤنیان گرت.

من خهصکی شاری حهکایهتم، ئهسپه بهحرییه‌کم لث مهسلهمثننهوه.

ئهوین کورته شیعرثکی جوانهمهرگ بوو. ژیان مهسنهوییهکی زهلیله.

تؤوثکی خؤشهویستی له دصما بچثنه و ههتاههتایه بی‌دووره‌وه.

ئهگهر تهندووری ههصبژاردن زؤر داغ بث، ذهنگه «ذث»یهکان بسووتثن یا نوثنهرهکان گهرمه تهندوور بن.

به «ده‌نگ»دان فهقهت به نوثنهری ئثمه، شوعووری سیاسی خؤتان نیشان بدهن.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا