برچسب زده شده با : نهاد شورا

شورا خودِ دموکراسی است نه تمرین آن!

شفیع بهرامیان روزنامه‌نگار و دکترای علوم ارتباطات اجتماعی  همین دو دهه پیش بود که برگزاری نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سپهر سیاسی کشور چونان اتفاق بزرگی حوزه عمومی و فضای کلی جامعه را دستخوش هیجان و شادی زائدالوصفی کرد چه اینکه فرایند سپردن آرام امور به دست «خودِ مردم» و تمرکززدایی از«قدرت […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |