اقتصادییاداشت ها

دانشگاه نسل چهارم و کارآفرینی

دکتر مظفر شاه محمدی
دکترای تخصصی حسابداری

موسسات آموزشی در جهت حفظ منافع خود و بهره وری بهترو فراهم نمودن بستری جهت اشتغالزایی و حفظ اعتماد عمومی نسبت به موسسات آموزشی و دانشگاههانتایج تحلیلی این تحقیق کمک میکند تادانشگاههای کشور رویکردهای خود را از آموزش و پژوهش به دانشگاههای با ارزش افزوده کار و عمل از طریق تأثیر در اقتصاد محلی و جهانی و با استفاده از منابع با ارزش سرمایه انسانی تغییر دهند.
آمـوزش عالـی به عنوان مؤسسـه و نهـادی کـه وظیفـه اجتماعـی کـردن را بـر عهـده دارد، در عرصـه شـناختی و روانـی جوینـدگان علـم را در فراینـدی تعریف شـده هدایـت میکنـد و ویژگیهایـی را در او پدیـد مـیآورد. دانشـگاه دارای کارکردهـای متعـددی اسـت کـه از آن جملـه میتـوان بـه بازتولیـد، سـازگاری و تولیـد اشـاره کـرد.دانشـگاه از طریـق تأثیرگـذاری مسـتقیم بـر جریـان تولیـد، سـازگاری و بازتولیـد نظامهـای اجتماعـی و بازار، نقش بسیار مهمی را در پیشرفت یا رکود یک جامعه ایفا میکند.
از آنجـا کـه در دنیـای امـروز، دانشـگاه یکـی از نهادهـای اصلـی محسـوب میشـود، لـذا بی توجهـی بـه دانشـگاه و رسـالتهای آن، میتوانـد تبعـات زیانبـاری بـرای جامعـه داشـته باشـد. جوامـع نویـن انباشـته از مسـایٔل و مشـکلات پیچیـده ای اسـت کـه دانشـگاهها میتواننـد در رفـع و پیشـگیری آن بە میـزان قابـل توجـهی مؤثـر باشـند.
از طـرف دیگر در دهه های گذشـته، مسـیٔولیت دانشـگاه بیشـتر آموزشـی بـوده اسـت امـا بـا رشـد جوامـع انسـانی و به ویـژه بعـد از انقـلاب صنعتـی، هـرروزه نیازهـا و خواسـته های بشـری افزونتـر و مطالبـات متنوعتـر شـده اسـت. در خصـوص قشـر دانشـجو کـه دارای جایگاه و ویژ گیهای خاص خود در سـطح جامعه اسـت، این مطالبات و نیازها پیچیده تر و حسـاستر شـده اسـت و بـه دنبـال آن انتظـارات جامعـه نیـز از دانشـگاه تغییر کـرده و نقش تازهای مطابق خواسـته های جدید برای دانشـگاه در کنار رسـالت قبل (انتقال علم و دانش) در نظر گرفته شـده اسـت. هدف ایجاد شـغل در آینـده یکـی از اصـول اساسـی کارکردهـای دانشگاههاسـت. مسـیٔولیت دانشـگاهها تأثیرگـذاری در اقتصـاد از طریـق برآوردسـازی خواسـته و انتظـارات جامعـه اسـت.
دانشـجویان جزو مهم ترین سـرمایه هایی هسـتند کـه در فرا گیـری انتقـال و آمـوزش وپژوهـش نقش محـوری بـر عهـده دارنـد. ویژگیهـای دانشـگاه نسـل چهـارم هـم در بعـد جـذب دانشـجوی محلـی و بین المللـی کـه از تحـرک لازم برخـوردار باشـد و بخـش دیگـر اینکـه آمـوزش حرفه هایـی در مقاطـع مختلـف را به همـراه داشـته باشـد. نتایـج تحقیقـات ارزش علمـی داشـته باشـد و بتوانـد مشـکلات را حل کند. دانشـگاهها از طریـق تحقیقات با کیفیـت و نـوآوری بـا اقتصـاد در تعامـل قـرار گیرنـد. روابـط گسـترده بـا سـایر دانشـگاهها و داشـتن شـبکه های ارتباطـی بـا نخبـگان و وقف کننـدگان میتوانـد نقـش اساسـی در اقتصـاد محلـی و جهانـی ایجـاد کنـد. عنصـر دیگـر مـدل مجـازی اسـت کـه میتوانـد بعنـوان یک هـدف راهبـردی باشـد. عـلاوه بـر آمـوزش، تحقیـق یکـی از فعالیتهـای اساسـی دانشـگاه اسـت.
حضـور انتشـارات بین المللـی پذیرفته شـده، حضـور در کنفرانـس وشـهرت علمـی نیـز نقـش مهمـی دارد.دانشـگاههای «نسـل چهـارم» مـدرن نیـاز بـه تمرکـز بـر بهره بـرداری ازنتایـج نـوآوری همـراه بـا کیفیـت بـالا دارند. تعهد دانشـگاه برای حفاظت از آینده بسـیار مهم اسـت. فعالیت نـوآوری و تحقیـق مسـیٔولانه مهمتریـن نقـش دانشـگاههای «نسـل چهـارم» را تشـکیل میدهند
ماموریت انتقال دانش و فنـاوری نقـش دیگـری اسـت کـه بـر عهـده آن هاست.
رویکـرد راهبـردی و فرهنـگ سـازمانی نوآورانـه وانعطاف پذیـر نیـز نقـش مهمـی ایفـا میکنـد. ایجـاد بنگاههـای کسـب وکار جدیـد از طریـق اختراعـات دانشـگاهها و انتقـال دانـش بـه مؤسسـات و شـرکتها از جملـه راهکارهـای تعاملـی و ارتبـاط بـا صنعـت اسـت. از طرفـی دیگـر، فرهنگسـازی از طریـق تغییـر نگرشهـای اداره کننـدگان کشـور و دانشـگاه و همچنیـن خواسـته و انتظـارات از دانشـگاه وظیفـه و مسـیٔولیت پذیری را در مرا کـز آمـوزش عالـی تقویـت و بـا انگیـزه میسـازد.
جامعه و اقتصـاد در حـال گـذار از تولیـد کّمـی بـه تولیـد با کیفیت هسـتند.
در این تغییـرپارادایم،جامعه خـلاق بهتریـن شـانس بـرای شـکل دادن بـه آینـده را از طریق دانشـگاهها دارد. دانشـگاهها میتوانند مبنای درآمـد خـود را گسـترش دهنـد، عـلاوه بـر ایـن میتواننـد بـه توسـعه اقتصـاد محلـی کمـک کننـد، میتواننـد بـافعالیتهایـی ماننـد مشـاوره، پشـتیبانی و بهبـود وضعیـت را فراهـم کند.
حمایـت از نـوآوری و اختراعـات به منظـور حـل مشـکلات اقتصـادی و اجتماعـی از ویژگیهـای دانشـگاههای نسـل چهـارم اسـت.
دسـتیابی بـه روابـط بین المللـی و تعلـق محلـی در چهارچـوب نیازهـا و خواسـته های محلـی و بین المللـی میتوانـد دانشـگاهی کـه خروجـی ارزشـمندی از بعـد خلاقیـت و نـوآوری را دارد به همـراه داشـته باشـد. در نهایـت اینکـه تجزیـه و تحلیـل صحیـح محیـط اقتصـادی – اجتماعـی، فرهنگسـازی و فراینـد جـذب و به کارگیـری متناسـب اعضـای جامعـه دانشـگاهی به صـورت عـام از طریـق رهبـران دانشـگاهها نقـش تأثیرگـذاری بـر بالفعـل کـردن تواناییهـای بالقـوه دانشـگاه دارد.
و دانشگاها و موسسات آموزشی شهرستان بوکان را به سمت دانشگاه نسل چهارم و کارافرینی سوق دهیم و کارآفرینی را از موسسات آموزشی و دانشگاهها شروع کنیم که هم منافع دانشگاهها و اساتید پر تلاش و توانمند و زحمتکش حفظ شود و کمکی به اعتماد به فضای آموزشی گردد و هم زمینه و بستری جهت اشتغالزایی فراهم گردد و جوانان ما با اشتیاق در فضای آموزشی حضور پررنگ داشته باشند و شرکتها و سازمانهای ما از همین فارغ التحصیلان فضای آموزشی جهت پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند .

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا