برچسب زده شده با : دانشگاه

دانشگاه نسل چهارم و کارآفرینی

دکتر مظفر شاه محمدی دکترای تخصصی حسابداری موسسات آموزشی در جهت حفظ منافع خود و بهره وری بهترو فراهم نمودن بستری جهت اشتغالزایی و حفظ اعتماد عمومی نسبت به موسسات آموزشی و دانشگاههانتایج تحلیلی این تحقیق کمک میکند تادانشگاههای کشور رویکردهای خود را از آموزش و پژوهش به دانشگاههای با ارزش افزوده کار و عمل […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |