برچسب زده شده با : احمد یوسفی

یادگیری برای زندگی بهتر با یکدیگر

*احمد یوسفی نوشتە ذیل ابراز شعور و احساس اینجانب نسبت بە سالمندان عزیز است و اینک دوباره قلم را فرا خواندە ام ، واژە ها را بسیج نمودم ،از اندیشه یاری طلبیدم کە بر صفحەای سفید گرد هم آیند و با گیراترین کلمات در وصف سالمندان بنویسم. زمان چە زود میگزرد…کسی که دیروز کودکی بازیگوش […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |